บริษัทในเครือ

หลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ที่เรายึดมั่น

ด้วยการดำเนินงานของเราที่มุ่งเน้น
ให้เกิดความยั่งยืน

กอปรกับเครือข่ายและความรู้ความสามารถ
ที่มีอยู่ เครือเจริญโภคภัณฑ์จะเป็นแรงสำคัญ
ในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
นายศุภชัย เจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ปรัชญา '3 ประโยชน์'
กล่าวคือ ก่อนอื่นควรคำนึงถึงการทำประโยชน์แก่ประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ ประโยชน์ต่อประชาชนในทุกประเทศ
ที่เข้าไปลงทุนและสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร รวมถึงบุคลากรขององค์กรด้วย
นายธนินท์ เจียรวนนท์ประธานกรรมการอาวุโส

เครือเจริญโภคภัณฑ์
เราเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อน
ความสมดุล

ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์ความมั่นคงยั่งยืน
ให้กับประเทศและโลกของเราสืบไป
นายสุภกิต เจียรวนนท์ประธานกรรมการ
เครือเจริญโภคภัณฑ์

การพัฒนาความยั่งยืน

ข่าวและกิจกรรม

ดูทั้งหมด